Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viacichutko cichutko
6794 5427 500
Reposted frommakle makle viaramoneska ramoneska

fuckoff-mondays:

When you listen to a song you used to listen to ages ago and you get that weird as fuck spine chilling feeling as you remember how your life was at that point in time

Reposted fromdance0fdeath dance0fdeath viakitsunesoba kitsunesoba
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viabisia bisia
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viaramoneska ramoneska
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacichutko cichutko
Człowiek czasem podejmuje jakąś decyzję, sam nie wie, w jaki sposób, i ta decyzja trwa siłą rozpędu. Z roku na rok coraz trudniej ją zmienić.
— nieznośna lekkość bytu, Milan Kundera
Reposted fromprzeblyski przeblyski viazapachsiana zapachsiana
4462 d983
Reposted fromakallabeth akallabeth viaEhem Ehem

Reposted fromcarly carly viaEhem Ehem
Winter time
Reposted fromdhoop dhoop vialiona liona
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaadlerek12 adlerek12
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka viaoll oll
4111 e94c 500
"Her" (2013)
Reposted bydemoralizujeEhem
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
9813 f5cc 500
New York, 1931.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
6236 24e0
Reposted fromgemma gemma viascrubs scrubs
6167 bf9e 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viasatyra satyra
7695 954f
Reposted fromursa-major ursa-major viagreens greens
4343 1e52 500
Reposted frombrumous brumous viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl