Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viashineon shineon
0846 f59a
Reposted fromLittleJack LittleJack viabzium bzium
2877 849b 500

tail-feathers:

Brassaï

Reposted fromkimik kimik viasaysomething saysomething
1596 2633 500
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viasaysomething saysomething
Reposted fromjustshineon justshineon viasaysomething saysomething
8200 f618
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
6135 6890 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabananowo bananowo
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viaoll oll
7143 f838
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaohhh ohhh
9550 ed66
Reposted fromsiegmunda siegmunda vianoticeable noticeable
1784 4b64 500
Reposted fromPoranny Poranny
Reposted frommefir mefir viaCRANE CRANE
1111 f7c2 500
Reposted fromvandalize vandalize
9845 2209
Claude Monet, Arm of the Seine near Giverny in the Fog (1897)
Lost in translation.
Reposted frompeper peper viamaybeyou maybeyou
0659 50a8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaadlerek12 adlerek12
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viaadlerek12 adlerek12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl