Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaoblivious oblivious
2572 16a0
Reposted fromfearnopain fearnopain viaoblivious oblivious
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
4525 bd33
Reposted fromdusix dusix viasawik sawik
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viaitsrainyoutside itsrainyoutside
6387 95ca 500
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viaitsrainyoutside itsrainyoutside
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viaoblivious oblivious
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viashineon shineon
0846 f59a
Reposted fromLittleJack LittleJack viabzium bzium
2877 849b 500

tail-feathers:

Brassaï

Reposted fromkimik kimik viasaysomething saysomething
1596 2633 500
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viasaysomething saysomething
Reposted fromjustshineon justshineon viasaysomething saysomething
8200 f618
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
6135 6890 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabananowo bananowo
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl